Zowel het KCWO als de Stichting tot Steun KCWO hebben de ANBI-status.

Het KCWO is afhankelijk van subsidies, giften en vergoedingen. We kunnen uw steun goed gebruiken, u kunt deze aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover bij de coördinator: eddyoudewesselink@kcwo.nl of tel. 0651731387

Zie ook: http://www.kennisbankfilantropie.nl

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL73 RABO 0327 5836 49 tnv KCWO.

Gegevens van de beide stichtingen:

  • Stichting tot Steun: inschrijving Handelsregister KvK: S 41028898
  • Stichting KCWO: inschrijving Handelsregisters KvK: S 41027172

Het fiscaal nummer van het KCWO: 29.34.218

Stichtingsadres:
Rossinistraat 3C
7557 SM Hengelo
Telefoon: 06 5173 1387
E-mail: eddyoudewesselink@kcwo.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. A.G.M. (Alouis) Otten, voorzitter
Nachtegaallaan 18
7475 DE Markelo
Tel.: 0547 362221

Dhr. L.C. M. (Leo) Rondhuis, penningmeester
Gaasterlandstraat 14
7559 LA Hengelo
Tel.: 06 22495906

Mw. H.F.E. (Lenie) Tacken-Tiel Groenestege, secretaris
Splijtloffkamp 7
8014 GK Zwolle
Tel.: 038 4651587

Dhr. P.J.J.T. (Peter) van Gorkom
Koggesingel 159
8262 GW Kampen
Tel.: 038 3333810

Dhr. J.L.G.J. Morsink
J. van Heemskerkstraat 30
7622 JJ Borne
Tel.: 0621 894 977

 

Gegevens van de Stichting KCWO

Stichting KCWO: inschrijving Handelsregisters KvK: S 41027172. Het fiscaal nummer van het KCWO: 29.34.218

Beleidsplan en doelstelling
Het KCWO heeft in 2018 een nieuwe beleidsplan geschreven: “Naar goed samenleven”. Hierin wordt de nieuwe organisatie, werkwijze en inhoud van het KCWO aangegeven.

Voor onze statuten klikt u hier: Statuten

Voor ons meest recente financieel verslag:

Financieel verslag KCWO 2020

Beloningsafspraken bestuursleden:
Er zijn afspraken gemaakt m. b. t. het vergoeden van de onkosten van de bestuursleden voor het bezoeken van de bestuursvergaderingen:

  1. Reiskosten (auto) op basis van € 0,19 per km
  2. Porti op declaratiebasis
  3. Vergoeden van daadwerkelijk gemaakte kosten
  4. Reiskosten openbaar vervoer op basis van werkelijke kosten (2e klas)

 

Gegevens van de Stichting tot Steun aan het KCWO

Het financieel overzicht over 2019 vindt u hier: Financieel-verslag-Stg-tot-steun-aan-het-KCWO-2020

Beleidsplan
Er zijn geen medewerkers verbonden aan de stichting en er worden geen salarissen betaald.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding van gemaakte kosten.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de doelstelling van de in Hengelo (Overijssel) gevestigde stichting: “Stichting Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel”, hierna te noemen: ‘Stichting KCWO’, dan wel de rechtspersoon die daarvoor te eniger tijd in de plaats mocht treden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verlenen van ondersteuning aan voormelde stichting KCWO.

Het vermogen zal worden gevormd door:
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– alle andere verkrijgingen en baten.

Activiteitenverslag
Het bestuur heeft in 2020 twee keer vergaderd waarin gesproken is over:

  • Het overzicht over de uitgaven en inkomsten in 2019 en 2020;
  • De bijdrage aan het KCWO;
  • De financiële situatie en toekomst van het KCWO.